ÇALIŞMA KOMİTELERİ

ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Enstitü faaliyetlerini yaygınlaştırmak için Türkiye İç Denetim Enstitüsü bünyesinde bir çok "Çalışma Grubu" faaliyetini sürdürmektedir. Gönüllü katılımcılık esasına dayalı olarak üyelerin aktif katılımı ile faaliyetlerini sürdüren bu çalışma grupları ile bir çok çalışma yürütülmekte, projeler gerçekleştirilmekte ve mesleğe önemli katkılar sağlanmaktadır.

Çalışma komitesinin amaçları, organizasyon yapıları, sorumlulukları ve çalışmaları ile ilgili aşağıda daha detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Her Çalışma Komitesinin görev tanımı aşağıdaki ana hatlar çerçevesinde belirlenmiştir:

 • Amaç
 • Organizasyon Yapısı
 • Sorumluluklar

Tüm Çalışma Komiteleri için ortak sorumluluklar ve ortak bazı konular aşağıda belirtilmiştir.

1. Çalışma Komitelerinin Ortak Sorumlulukları:

Çalışma Komitelerinin, çalışmalarını planlarken ve yürütürken aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir:

 • Çalışma Komitesinin hedeflerini, stratejik aksiyon planlarını ve çalışma prensiplerini belirlemek,
 • Aksiyon planları hazırlanırken, planlanan aksiyonların Enstitü ve üyelere hizmet boyutunu ve yararlarını öncelikli olarak dikkate almak,
 • Çalışma Komitelerine katılacak üyelerin seçimini yaparken, TİDE’ye ileride de hizmet verebilecek olması,
 • Tüm komite üyelerinin çalışmalara etkin katılımı,
 • Kendi Çalışma Komitelerinin sorumluluk alanına girmese bile, TİDE açısından problem yaratabilecek hususları ya da fırsatları TİDE Yönetim Kurulu’nun dikkatine getirmek, aynı zamanda diğer çalışma komitelerini, kendi planları ve aktiviteleri hakkında bilgilendirmek,
 • Çalışmaların koordinasyonunu sağlayabilmek için, diğer Çalışma Komiteleri ile yakın çalışmak, işbirliği içinde olmak,
 • Aylık olarak, komitenin belirlenen hedef yönündeki performansını ölçmek ve değerlendirmek.

2. Komite Raporları

İlişikteki raporlar, Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayı için, dönemsel olarak Komite Başkanları tarafından ilgili komiteden sorumlu Yönetim kurulu üyesine sunulur

 • Yıllık hedefler ve stratejik aksiyon planları,
 • Yıllık bütçe, (Tahmini Gelir/Gider tablosu)
 • Aylık veya en azından üç aylık faaliyet raporları,
 • Yıllık faaliyet raporu, (bütçe/gerçekleşen, hedeflenen/gerçekleşen karşılaştırması)
 • Bir sonraki faaliyet dönemi başkanlığı ve üyeliği için adayların belirlenmesi.

3. Komitelerin Performans Değerlendirme ve Ödül Sistemi:

Çalışma Komitelerinin performansı yıllık olarak, aşağıdaki kriterler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir:

 • Komitenin Yönetim Kurulu tarafından talep edilen raporları zamanında ve doğru olarak gerçekleştirmesi,
 • Komitenin yıllık stratejik aksiyon planlarını gerçekleştirme durumu,
 • Komitenin bütçesini gerçekleştirme durumu,
 • Komitenin gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili üyelerin memnuniyeti (memnuniyet anket sonuçları)
 • Komitenin diğer komitelerle yaptığı işbirliği ve takım çalışması,
 • Komitenin, TİDE’nin kurumsal yönetimine katkısı, (ilgili konularda dokümantasyon ve kontrol sisteminin oluşturulması)
 • Komite üyelerinin bir sonraki dönem için aday belirlemeleri ve onlara görevi devir etmeleri.

Yönetim ve Denetim Kurulu’ndan oluşan komite tarafından yukarıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilerek başarılı olan komite başkanlarına/üyelerine, Enstitünün finansal durumu göz önüne alınarak, aşağıdaki ödüller verilebilir:

 • IIA Uluslararası Konferansa katılım (yol ve konaklama hariç)
 • ECIIA Avrupa Konferansına katılım (yol ve konaklama hariç)
 • Ulusal Kongreye katılım
 • IIA tarafından düzenlenen Seminer ve Eğitimlere katılım
 • TİDE tarafından düzenlenen eğitimlere katılım
 • IIA Yayınlarından kitaplar
 • Dergi Aboneliği
 • Diğer