TİDE ACADEMIA RESEARCH AMAÇ VE KAPSAM

TİDE AcademIA Research Amaç ve Kapsam

Amaç / Aim

TIDE AcademIA Research is a scientific peer-reviewed journal which is going to be published twice in a year (January-July) by theThe Institute of Internal Auditors – Turkey (TIDE). An essential objective of thejournal is to promote communication between research and practice, which will influence present and future developments in governance, risk, control and auditing education as well as research and practice. The language of the journal is Turkish and English.

 

TİDE AcademIA Research Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, bugün ve gelecekteki kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ile ilgili konularda teori ve uygulamayı geliştirmeye katkı sağlayacak özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlamak ve böylece uygulamacı ve araştırmacılar arasında iletişimi artırmaktır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

 

Kapsam / Scope

TIDE AcademIA Research, which will be published twice a year (January-July). The journal will publish researchers', academicians', professionals' and practitioners' original and current articles on corporate governance, risk management, control and auditing, and related issues (including review articles, analytical methods and simulation models, case studies, empirical researches, technical notes, and book reviews, etc.). The language of the articles can be English or Turkish.

 

Yılda iki kere (Ocak-Temmuz) yayınlanacak olan TİDE AcademIA Research; araştırmacıların, akademisyenlerin, profesyonellerin ve  uygulayıcıların, kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim  ve bunlarla ilişkili konularda özgün ve yeni  makalelerini (inceleme yazıları, analitik yöntemler ve simülasyon modelleri, örnek olay incelemeleri, ampirik araştırmalar, teknik notlar ve kitap incelemeleri vb dahil) yayınlar. Makalelerin dili İngilizce ve Türkçedir.